ANBI

GODcentre bezit een ANBI-status
Om als een ANBI te worden aangewezen hebben wij een beschikking bij de belastingdienst aangevraagd. Als Stichting hebben wij nu de status van “Algemeen nut beogende instelling”.

Wat houdt een ANBI-status in?
Door de ANBI-status zijn giften gedaan aan onze Stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

ANBI GEGEVENS
Naam instelling: Stichting Gods Original Design Utrecht
RSIN: 8617.38.007

KVK: 80618774
Postadres: Zwarte Woud 211, 3524 SG, Utrecht
Telefoon: 030-200 50 28
E-mail: info@godcentreutrecht.nl

Doelstelling van de stichting

 • Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de Bijbel;
 • Het bieden van een Geestelijk huis van jong tot oud;
 • Het onderhoud van een Christelijke Gemeente en Educatieve instelling tot Geestelijke opbouw en toerusting van een ieder;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het organiseren van samenkomsten waarin Jezus Christus en de Bijbel centraal staan;
 • Het organiseren van cursussen en opleidingen;
 • Het uitdragen van het evangelie in de ruimste zin van het woord, waaronder media, lectuur en persoonlijke getuigenissen;
 • Het verlenen van pastorale hulp.

Activiteitenverslag
De stichting is in de opstartfase en zal zich o.a. richten op de volgende activiteiten:

 • Het organiseren van samenkomsten voor jong en oud;
 • Het aanbieden van cursussen en opleidingen;
 • Het verlenen van pastorale hulp;
 • Het uitdragen van het evangelie in woord en daad.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit:

 • Een voorzitter
 • Een penningmeester
 • Een secretaris

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de stichting is niet vastgelegd in een CAO maar wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding of vacatiegelden. Er worden slechts beloningen verstrekt voor uitvoerende functies.

Financieel verslag
Lees hier het financieel verslag over 2022.